Voda v českých moderních dějinách

1845 Vltava zpustošila střední Čechy a Prahu.

1870 Přijaty zemské zákony obsahující první souhrnnou úpravu vodního práva.

1872 Povodeň zasáhla Beroun, některé vesnice na Berounsku byly úplně zničeny. Došlo také k protržení hráze Mladotického rybníka na Plzeňsku.

1887 Spuštěna Křižíkova elektrárna v Jindřichově Hradci, nejstarší vodní elektrárna u nás, a jen o několik měsíců později i elektrárna v Písku, nejstarší veřejná vodní elektrárna u nás.

1890 Stoletá voda na Vltavě, postižena byla zejména Praha.

1903 Stoletá voda na Odře a Ostravici.

1911 Dokončena stavba jezu Hučák na Labi v centru Hradce Králové, kde současně vznikla malá vodní elektrárna. Ta byla do provozu uvedena v roce 1912.

1915 Dokončena stavba přehrad Souš a Desná (dnes známá spíše jako Protržená přehrada).

1916 Protržení hráze nedávno dokončené přehrady Desná způsobilo zaplavení obcí na toku Bílá Desná a vyžádalo si desítky lidských životů.

1936 Dokončeno Masarykovo zdymadlo Střekov v Ústí nad Labem. Střekovský jez patřil v období první republiky mezi největší a nejmodernější na našem území.

1940 Po tuhé a sněžné zimě se Vltava a Labe rozvodnily.

1954 Velká povodeň na Vltavě, Ohři a Otavě, poničeno město Písek.

1955 Vydán zákon č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, který sjednotil právní úpravu vodního práva pro celé území ČSR. Tím po 85 letech přestal platit rakouský vodní zákon.

1958 Napuštěna přehrada Lipno I, která má z českých nádrží největší plochu vodní hladiny (48,7 km²).

1961 Uvedena do provozu přehrada Orlík, která má z českých nádrží největší objem zadržované vody 703,8 mil. m³ a nejvyšší (91 m) betonovou hráz.

1963 Dokončeno vodní dílo Fláje u Českého Jiřetína, jediná betonová pilířová přehrada v ČR.

1968 Dokončena stavba přehrady Nechranice, která má nejdelší sypanou hráz ve střední Evropě.

1973 Vydán nový vodní zákon č. 138/1973 Sb., který si vyžádal rozvoj průmyslu, modernizace zemědělství a výstavba sídlišť s rostoucí spotřebou pitné vody.

1975 Dokončena přehrada Švihov, která je největší vodohospodářskou nádrží v Čechách i ve střední Evropě.

1976 Napuštěna přehrada Dalešice, která má z českých nádrží nejvyšší přehradní hráz (100 m) a druhou nejvyšší sypanou hráz v Evropě.

1981 Při velkých povodních na řece Moravě byla zatopena i část Olomouce. Rozvodnily se i řeky na Berounsku a Lounsku.

1984 Město Litomyšl stihly v rozmezí několika měsíců hned dvě velké záplavy.

1987 Stoletá voda na Děčínsku na Jílovském potoce stoletou vodu.

1992 Dokončena tzv. vltavská kaskáda, soustava devíti vodních děl na řece Vltavě budovaná od roku 1930.

1996 Dokončena přehrada Dlouhé stráně, která je nejvýkonnější přečerpávací vodní elektrárnou v ČR a patří k největším také v Evropě.

1997 Nejrozsáhlejší povodně ve 20. století u nás zasáhly zejména Moravu a východní Čechy. Nejvíce postiženou obcí se staly Troubky na Přerovsku.

1998 Zaplaveny byly tři desítky obcí na Rychnovsku a Náchodsku.

2001 Vydán zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zohledňující rámcovou směrnici o vodách v rámci evropské legislativy v oblasti ochrany vod.

2002 Nejničivější povodně v novodobých dějinách postihly Čechy v čele s Prahou, průtok Vltavy zde dosáhl úrovně pětisetleté vody.

2006 Rozvodnily se zejména Dyje, Morava, Lužnice, Sázava a jejich přítoky.

2013 Záplavy v převážné části Čech způsobené vydatnými srážkami.